Katalóg internetových stránok

 

www.Goog.sk - Vyhľadávač, katalóg a zoznam  

 

 Pozri.sk - vyhľadávač  Surf.sk

TOVAR V AKCII

KONTAKTY

ElektronickéSúčiastky.sk
info@elektronickesuciastky.sk

NAJPREDÁVANEJŠÍ

Vaša cena 2,46 €
Vaša cena 93,47 €

 


Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Obchodné podmienky platné od 27.01.2022

V záujme lepšej spolupráce a predchádzaniu nedorozumeniam prosíme prečítajte si pozorne tieto informácie:

Objednávky:

Pracovná doba: Po - Pia: 09.00-16.00 hod.

Doporučujeme pre objednávanie tovaru využívať i-shop.
Internetové objednávky sú jednoznačné a sú vybavované prednostne.

Objednávka musí obsahovať:

 • úplnú a presnú fakturačnú adresu (prípadne vaše zákaznícke číslo), telefonické spojenie (pre možnosť konzultácie v prípade nečitateľnosti objednávky (faxu), ponuky ekvivalentov atď.)
 • adresu pre doručenie – iba ak je rozdielna od fakturačnej
 • presný názov tovaru podľa nášho katalógu, počet kusov, cenu
 • oznámenie zmluvnej ceny, ak táto bola predtým dohodnutá
 • dostatočnú technickú špecifikáciu tovaru (napr. originálne objednávacie číslo podľa servisného manuálu, originálne číslo videohlavy, VN trafá, prípadne typ puzdra, prevedenie ak to z označenia súčiastky nie je dostatočne zrejmé, alebo hrozí jej zámena)
 • spôsob vybavenia zákazky (obvykle Slovenská pošta na dobierku)
 • organizácie a firmy ďalej uvedú: IČO, DIČ (platcovia DPH)
 • kontaktnú a oprávnenú osobu

Kópia objednávky z i-shopu je kvôli Vašej kontrole automaticky zasielaná aj na Vašu emailovú adresu. Ak požadujete potvrdenie objednávky emailom, je potrebné to uviesť v objednávke. Objednávky emailom, i-shopom alebo telefonické je možné stornovať do 1 hodiny. Storno objednávky je potrebné zaslať emailom. Tovar ktorý je na špeciálnu objednávku (neskladové položky) a bol už pre Vás objednaný, nie je možné stornovať ani vrátiť! Pri objednávke neskladových položiek, alebo väčšieho množstva tovaru ako je pre nás bežné, môže byť požadovaná platba vopred.
Vyhradzujeme si právo odmietnuť objednávku ak dodacia doba alebo podmienky objednávky sú pre nás neprijateľné, alebo má zákazník voči nám finančné záväzky.
Tovar zasielame iba na Slovensko a do Čiech.

Ceny tovaru:

Plnenie objednávky je v aktuálnych cenách v našej databáze, alebo na internete v čase doručenia objednávky pokiaľ nebola dohodnutá iná cena, prípadne vypracovaná cenová ponuka. CENA ZA TOVAR SA MENÍ AK JE CENA ZMENENÁ DODÁVATEĽOM. O tejto skutočnostibudete informovaní mailom ktorý kdeje následne nutnénovú cenu alebo zmenu v počte ks prípadne polžiek potvrdiť. Bez potvrdenia nebude objednávka vybavená. Pri telefonických objednávkach doporučujeme informovať sa na aktuálnu cenu tovaru. Predíde sa tým nedorozumeniu pri zvýšení ceny, prípadne budete milo potešení nižšou cenou. Vyhradzujeme si právo zmeny cien o ±5-10% bez predchádzajúceho upozornenia. Ceny sa menia priebežne podľa aktuálneho nákupu (bežne aj smerom dole). Vyšší nárast cien konzultujeme so zákazníkom. Akciové ceny platia počas trvania akcie alebo do vypredania tovaru.

Upozornenie: Tovar v košíku až do odoslania objednávky nie je pre Vás rezervovaný!
Upozornenie: Pri niektorých položkách nemusí byť uvedená predajná cena. Sú to položky, ktoré sú v štádiu naskladňovania tovaru, alebo nie sú skladom a dochádza u nich k výrazným a častejším zmenám v nákupných cenách. Objednávka takýchto položiek je nami akceptovaná až po našom upresnení predajnej ceny a jej spätnom potvrdení emailom od zákaznika. V opačnom prípade, alebo bez odsúhlasenia aktuálnej ceny budú tieto položky z objednávky zrušené.

Platba za tovar:

 • Na dobierku - štandardný postup

 

Expedícia:

Väčšinu súčiastok a ND expedujeme čo najskôr pokiaľ nie je dohodnuté inak, alebo nie je iný vážny dôvod (napr. neúplne vybavená objednávka a príjem nového tovaru). Rovnako záleží od množstva prijatých objednávok pred Vašou objednávkou. Dobou vybavenia sa vždy rozumie časové rozmedzie počas pracovných dní po obdržaní objednávky do podania zásielky na poštu. Objednávky evidujeme 30 dní. V prípade, že predpokladaný termín vybavenia objednávky je dlhší ako 30 dní, zákazníka informujeme a objednávku evidujeme iba s jeho súhlasom. Ak nie je možné vybaviť objednávku naraz, bude expedovaná po častiach v závislosti od termínov dodania tovaru, podľa nášho uváženia s ohľadom na požiadavky zákazníka pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Cenapoštovného je pevne daná a zobrazená vprocese tvorenia objednávky a po vytvorení objednávky sa už nemení.

Ostatné:

Technické parametre sú prevzaté od výrobcov alebo z iných katalógov a sú iba informatívne. Obrázok sa môže mierne líšiť (nie podstatným spôsobom) od skutočnosti. Tovar, súčiastky, náhradné diely označené v NÁZVE tovaru "orig.", "originál" alebo originálnym objednávacím kódom daného výrobcu ZARIADENIA pochádzajú zo skladov tohto výrobcu. Takto označený tovar má presne určený pôvod a tým aj ZARUČENÚ KVALITU a funkčnosť. Súčiastky bez označenia, alebo s iným označením, prípadne skratkami, sú nakupované od rôznych dealerov, predajcov, alebo je to uvedené na súčiastke.

Pre výrobcov a pri väčšom odbere platia ceny dohodou, alebo na Vašu žiadosť vypracujeme cenovú ponuku, ktorá musí obsahovať presný typ, množstvo a termín dodávky. Tovar zostáva majetkom firmy až do jeho úplného zaplatenia. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za neskoré dodanie alebo nedodanie tovaru zavinené prepravnou službou, vinou výrobcu, dodávateľa alebo iných nepredvídateľných prekážok. Objednaním tovaru alebo prevzatím zásielky kupujúci berie na vedomie a súhlasí s našimi obchodnými podmienkami.

Akékoľvek odchýlky od našich VOP musia byť vzájomne dohodnuté v príslušnej kúpnej zmluve. Dohoda o iných podmienkach a požiadavkách musí byť písomná a podpísaná predávajúcim. V opačnom prípade sú neplatné.

Odstúpenie od zmluvy:

V zmysle zákona 102/2014 Z.z. má právo spotrebiteľ pri predaji tovaru alebo služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho odstúpiť od zmluvy do 14 dní bez uvedenia dôvodu.

Je potrebné do 14 dní od prevzatia tovaru zaslať žiadosť o odstúpenie od zmluvy. Žiadosť má byť podpísaná, najlepšie v písomnej forme (alebo na inom trvanlivom nosiči). Doporučujeme zaslanie žiadosti spolu s tovarom. Vrátený tovar je potrebné zaslať na adresu firmy, najlepšie doporučene, nie na dobierku. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša spotrebiteľ.

Podľa § 7, bod 6, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

 1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 2. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 3. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 4. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 5. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 6. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 7. predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 8. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 9. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 10. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 11. poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 12. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

Predávajúci najneskôr do 14 dní vráti spotrebiteľovi všetky platby ktoré od neho prijal za vrátený tovar. V súlade so zákonom bude vrátené najnižšie poštovné ktoré predávajúci má v ponuke pre danú zásielku. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Dôkazné bremeno je na spotrebiteľovi.

Adresa orgánu dozoru alebo dohľadu:

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1

Ochrana osobných údajov

Zaručujeme plnú ochranu Vašich osobných údajov pred zneužitím. Všetky informácie, ktoré uvediete o svojej osobe, sú chránené v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Vaše údaje nebudú poskytnuté tretím stranám s výnimkou údajov ktoré sú nevyhnutné pre doručenie vašej zásielky.

Prístup registrovaného kupujúceho obchodu a možnosť objednávania sú chránené prístupovým heslom, ktoré pozná len registrovaný kupujúci. Za zneužitie prístupového hesla nenesie predávajúci žiadnu zodpovednosť.

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.elektronickesuciastky.sk je firma
PreLovcas.r.o., Komenského 2651-1, 069 01 Snina,
IČO: 52034747, DIČ: 2120891069,
zapísaná vobchodnom registri Okresného súdu Prešov, vložka číslo: 37341-P

 

Záručné podmienky a reklamácia tovaru

Za kvalitu tovaru ručíme v rozsahu platných slovenských zákonov podľa občianskeho alebo obchodného zákonníka.

Občiansky zákonník:

 

 1. Podľa občianskeho zákonníka poskytujeme záruku na tovar:
  • 24 mesiacov od dátumu predaja. Táto záruka platí finálne výrobky ktoré majú samostatnú funkciu (diaľkové ovládače, nabíjačky, ....) a slúžia pre osobnú potrebu.
  • 3 mesiace na opravy výrobkov.
 2. Záruku 24 mesiacov nie je možné si zamieňať so životnosťou alebo upotrebením tovaru. Platí to najmä pre tovar spotrebného charakteru ktorého životnosť je kratšia ako záručná doba, tovar ktorý podlieha bežnému opotrebovaniu: batérie, žiarovky, atramentové náplne, ceruzka, ....
 3. Ak sa chyba prejaví do 12 mesiacov od prevzatia tovaru, považuje sa za existujúcu v čase dodania ak to neodporuje povahe výrobku, alebo ak sa nedokáže opak.
 4. Elektronické súčiastky a náhradné diely vyžadujú odbornú montáž, preto na nich poskytujeme záruku v zmysle Obchodného zákonníka.

 

Obchodný zákonník:

Pri predaji tovaru firmám, obchodníkom, živnostníkom ako aj iným osobám, ktorým tovar neslúži pre osobnú spotrebu postupujeme podľa obchodného zákonníka. Ak nie je uvedené inak, poskytujeme na tovar záruku 6 mesiacov alebo viac ak je to v záručnom liste uvedené, alebo podľa podmienok výrobcu. Na finálne výrobky je to 24 mesiacov od vyskladnenia.

Všeobecné podmienky:

 

 1. Predávajúci zodpovedá predávajúcemu, že predaný tovar je pri prevzatí bez chýb, má akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé a zodpovedá účelu ktorý predávajúci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.
 2. Opotrebovanie veci obvyklým používaním alebo kratšia životnosť, charakteristické pre daný materiál sa nepovažuje za chybu tovaru
 3. Reklamovať je možné iba tovar ktorý bol u nás zakúpený a zaplatený.
 4. Dokladom pre účely uplatnenia záruky je nami vystavená faktúra, prípadne záručný list (ak bol vystavený).
 5. Pozáručný servis zabezpečujeme iba na nami predávaný, alebo nami distribuovaný tovar (nutné predložiť záručný list).
 6. U polovodičových súčiastok vzhľadom na vysoké riziko poškodenia nesprávnym zapojením, inou poruchou obvodu ktorá mohla zapríčiniť nefunkčnosť alebo zničenie súčiastky, zvýšeným napätím/napájaním, prepólovaním, elektrostatickým nábojom, skratom ako aj prehriatím vývodov obvodu nie je možné reklamáciu uznať.
 7. Na súčiastky (napr.IO, STK, STR, BU ) nebude uznaná záruka ak tieto majú skrat napájania alebo skrat/prerušenie koncového, výkonového alebo spínacieho prvku v jeho vnútornej štruktúre..
 8. Záruka sa uzná na polovodiče a ND v prípade výskytu vadnej série alebo dodávky.
 9. Reklamáciu neuznáme ak je zrejmé, že nefunkčnosť súčiastky/výrobku bola spôsobená jej nesprávnym použitím, použitím na iné účely ako je určená, nedodržaním technických podmienok, iným vonkajším zavinením, neoprávneným zásahom, montážou osoby neoprávnenej pre vykonávanie odborného elektronického servisu, porušením ochranných plomb, pozmenením záručného listu, poškodením vodou, ohňom, statickou a atmosférickou elektrinou, inými živlami, vyššou mocou alebo používaním v extrémnych podmienkach, ...
 10. Zodpovednosť za škody spôsobené pri preprave nesie prepravca, preto pri preberaní zásielky skontrolujte jej neporušenosť. V prípade poškodenia zásielky je potrebné spísať o tom záznam s kuriérom. Neskoršie reklamácie z dôvodu poškodenia pri doprave nebudú uznané!
 11. Po prevzatí zásielky je nutné skontrolovať obsah a kompletnosť zásielky, počet kusov, správnosť objednaného a dodaného tovaru, úplnosť zostáv a stavebníc, u videohláv preveriť mechanické nepoškodenie, u VN transformátorov správnosť (adekvátnosť) náhrady, .... Prípadný rozdiel sa musí nahlásiť do 24 hodín (emailom, telefonicky) po prevzatí .
 12. Náhradné diely a súčiastky je potrebné ešte pred samotnou montážou vizuálne a zbežne elektricky prekontrolovať.
 13. Reklamácie na neúplnosť a nekompletnosť zásielky (obsah zásielky nezodpovedá faktúre) je nutné predložiť bez zbytočného odkladu, max. do 24 hodín po prevzatí zásielky. Po tomto termíne nemôžeme preveriť skutočný stav a reklamácie nebudú uznané.
 14. Ak kupujúci poškodí tovar napr. neodbornou manipuláciou, preberá všetky náklady na vybavenie reklamácie.
 15. Všetky parametre a informácie uvedené v katalógoch sú informatívne. V prípade potreby je možné požiadať o upresnenie.
 16. Objednaním a prevzatím tovaru zákazník potvrdzuje, že si prečítal naše obchodné a záručné podmienky a s nimi súhlasí.
 17. V sporných prípadoch sa bude postupovať individuálne.

 

Práva a povinnosti kupujúceho:

 

 1. Počas záručnej doby má kupujúci právo na uplatnenie reklamácie chýb, ktoré nevznikli jeho zavinením. O opodstatnenosti rozhoduje predávajúci.
 2. Reklamovať je možné chyby výrobného charakteru ktoré sa vyskytnú počas záručnej doby. V tomto čase je nutné si reklamáciu aj uplatniť. Po tomto termíne právo na reklamáciu zanikne.
 3. Kupujúci musí zistené vady uplatniť v záručnej v záručnej dobe bez zbytočného odkladu po tom, čo sa vada prejavila.
 4. Kupujúci má právo aby jeho reklamácia bola vybavená čo najskôr, najneskôr do 30 dní od nami prevzatej reklamácie.
 5. Pri oprávnenej reklamácií bude tovar vrátený zákazníkovi na naše náklady.
 6. Reklamáciu je nutné uplatniť osobne (priamo na našej predajni) alebo písomne s vyplneným reklamačným listom v ktorom musí byť uvedený presný popis chyby. Bez priloženého reklamačného listu s podrobným popisom chyby nie je možné reklamáciu prijať a tovar bude vrátený zákaznikovi.
 7. Ak sa chyba prejaví do 6 mesiacov od prevzatia tovaru, považuje sa za existujúcu v čase dodania ak to neodporuje povahe výrobku, alebo ak sa nedokáže opak.
 8. Záručná doba sa predlžuje o čas vybavenia reklamácie do doby, kedy si bol kupujúci povinný vec prevziať.
 9. Ak ide o vadu ktorú je možné odstrániť, má kupujúci právo aby bola bezplatne a včas odstránená. V prípade že výrobok nebol použitý, je možné ho vymeniť za nový (prípadne jeho časť). O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci.
 10. Pri neodstrániteľných vadách má kupujúci právo na výmenu za bezchybný kus alebo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie peňazí.
 11. Ak sa na výrobku vyskytne rovnaká chyba viac krát (3x), má kupujúci rovnaké práva ako pri neodstrániteľnej vade.
 12. Kupujúci môže tiež požadovať zľavu. Tá sa poskytne ak výrobok má vady ktoré nebránia jeho používaniu. V tomto prípade vady na ktoré bola poskytnutá zľava už nie je možné neskôr reklamovať.
 13. Pri tovare ktorý je predávaný v originálnom balení, meraním, vážením, alebo pri vyššom počte drobných elementov je dovolená tolerancia +/-2%.

 

Postup pri reklamácií:

 

 1. Pred samotnou reklamáciou doporučujeme nás vopred kontaktovať telefonicky alebo emailom .
 2. Spolu s tovarom je potrebné predložiť kópiu dokladu o zakúpení (faktúry), záručný list (ak bol vystavený) a vyplnený reklamačný list s presným popisom chýb, nedostatkov a podmienok kedy a ako sa chyba prejavuje (uviesť "nefunguje" nestačí!). Bez týchto náležitosti sa reklamačné oddelenie nebude reklamáciou zaoberať a výrobok bude zaslaný späť na náklady zákazníka.
 3. Reklamovaný tovar musí byť zaslaný čistý a mechanicky nepoškodený.
 4. Reklamáciu zašlite na adresu prevádzky firmy obyčajnou poštou - nie na dobierku! Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý!
 5. Tovar musí byť vhodne zabalený. Ak dôjde k poškodeniu tovaru pri doprave z dôvodu nevhodného zabalenia, bude tento vrátený späť.
 6. V reklamačnom liste uveďte meno pracovníka, s ktorým ste reklamáciu konzultovali.
 7. Reklamácia môže byť uznaná až po otestovaní technikom, prípadne výrobcom. Pri oprávnenej reklamácií si vyhradzujeme právo na opravu alebo výmenu tovaru, pokiaľ to nie je možné tak vrátenie zostatkovej ceny tovaru, prípadne výmenu za iný tovar.
 8. Akékoľvek ďalšie nároky sú vylúčené.

 

Alternatívne riešenie sporu:

Platí iba pre on-line nákupy, spory nad 20Eur, a pre spotrebiteľa, fyzickú osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

 

 1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.
 2. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa odseku 1 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

 

Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Združenie slovenských spotrebiteľov, Palisády 22, 811 06 Bratislava, alebo. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky www.mhsr.sk.
Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Cookies sú malé textové súbory uložené vo Vašom počítači pri návšteve internetových stránok.
Používame iba súbory cookies nevyhnutne potrebné pre jej funkčnosť, napr. na zabezpečenie funkčnosti prihlásenia a vytvorenia objednávky. V týchto súboroch nie sú uchovávané žiadne osobné informácie.

Úplne zakázanie a správa súborov cookies je možná pomocou Vášho prehliadača.

 

Informácie o ochrane osobných údajov ohľadom súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely

Vážení klienti,

v tomto informačnom memorande vám chceme poskytnúť podrobné informácie o spracúvaní vašich osobných údajov a ich použitím na marketingové účely. Na úvod by sme vám chceli vysvetliť, prečo sme vás požiadali o súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely.

Hlavným cieľom uvedeného spracovania je ponúknuť vám najnovšie informácie o aktuálnych, a nových produktoch a službách našich obchodných partnerov. Ďalším cieľom je poskytovať časovo obmedzené ponuky a praktické informácie, a to v písomnej alebo elektronickej forme. Snažíme sa vytvárať ponuky na mieru na základe segmentácie a profilovania a prezentovať vám iba relevantné ponuky produktov a služieb, aby ste neboli zaplavení ponukami produktov, ktoré už máte k dispozícii alebo ktoré nevyhovujú vašim potrebám.

Vzhľadom na to, že 25. 5. 2018 nadobúda účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, je potrebné, aby sme od vás získali nový súhlas, ktorý zodpovedá novým požiadavkám.

Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sme pripravili vo forme otázok a odpovedí, aby toto informačné memorandum bolo čo najviac prehľadné a praktické z hľadiska vyhľadávania informácií. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k vami poskytnutému súhlasu, zavolajte na našu linku 0948 090 881, alebo pošlite email na info@elektronickesuciastky.sk

OBSAH

 1. Kto je správca vašich osobných údajov?
 2. Aké vaše osobné údaje spracúvame?
 3. Z akých zdrojov osobné údaje pochádzajú?
 4. Na aké účely ste poskytli svoj súhlas?
 5. Prečo dochádza k profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu?
 6. Ako dlho budeme spracúvať vaše osobné údaje?
 7. Kto sú naši obchodní partneri?
 8. Kto môže matˇ prístup k vašim osobným údajom?
 9. Aké sú vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?
 10. Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov?

1. KTO JE SPRÁVCA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Správca osobných údajov je spoločnosť, ktorá určuje účel a prostriedky spracovávania osobných údajov. Na marketingové účely je správca vašich osobných údajov firma PreLovca s.r.o.

2. AKÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?

Na marketingové účely spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov, ktoré nám pomáhajú určiť ponuku produktov a služieb, ktorá by sa vám mohla páčiť a riešiť vaše potreby.

 • Základné identifikačné údaje – meno, sídlo, adresa bydliska.
 • Kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mailová adresa.
 • Informácie o využití produktov a služieb – aké produkty a služby ste si u nás minulosti objednali, informácie o využívaní internetovej zákazníckej zóny. Na základe týchto údajov vám vieme odporúčať vhodné produkty a služby.
 • Informácie z elektronickej komunikácie alebo iných interakcií s vami, napríklad pomocou e-mailu, SMS správ.

3. Z AKÝCH ZDROJOV OSOBNÉ ÚDAJE POCHÁDZAJÚ?

Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame priamo od vás. Tieto osobné údaje uvádzate v objednávke, prípadne ste ich uviedli na ďalších dokumentoch. Osobné údaje môžu tiež pochádzať z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií, napríklad z obchodného registra. Vaše osobné údaje tiež môžu pochádzať od tretích osôb, ktoré sú s nimi oprávnené zaobchádzať.

4. NA AKÉ ÚČELY STE POSKYTLI SVOJ SÚHLAS?

Súhlas ste poskytli na marketingové účely, ktoré zahŕňajú nasledujúce činnosti:

 • ponuka produktov a služieb. Ponuky vám na základe vášho súhlasu môžeme poskytovať elektronickou formou, najmä formou e-mailových správ alebo správ posielaných na mobilné zariadenia cez telefónne číslo, prostredníctvom webovej klientskej zóny, písomnou formou alebo formou telefonického hovoru,
 • automatizované spracúvanie osobných údajov s cieľom prispôsobiť obchodnú ponuku vašim individuálnym potrebám,
 • prieskumy trhu a prieskumy spokojnosti zákazníkov s využívanými produktmi a službami.

Súhlas poskytnutý na marketingové účely je dobrovoľný. Je však nevyhnutný na to, aby sme vám mohli posielať individuálne ponuky produktov a služieb a našich obchodných partnerov. Bez takto poskytnutého súhlasu vám individuálne ponuky produktov a služieb nemôžeme poskytovať.

5. PROFILOVANIE A AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE?

Naša spoločnosť v súčasnosti nevykonáva žiadne profilovanie alebo automatické rozhodovanie

6. AKO DLHO BUDEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Súhlas ste udelili spoločnosti na obdobie trvania zmluvného vzťahu a na nasledujúcich 10 rokov od ukončenia takéhoto zmluvného vzťahu alebo do momentu, keď váš súhlas odvoláte. Ak nie ste, ani sa nestanete zákazníkom našej firmy, váš súhlas bude v platnosti 10 rokov od udelenia alebo do momentu, keď ho odvoláte. Po uplynutí príslušného času budú vaše osobné údaje vymazané, ale iba v rozsahu a na účely, pre ktoré podľa právnych predpisov nie je potrebný súhlas.

7. KTO SÚ NAŠI OBCHODNÍ PARTNERI?

V súhlase ste tiež súhlasili s ponukami produktov a odovzdaním osobných údajov našim vybraným obchodným partnerom. Naši obchodní partneri rovnako dodržiavajú pravidlá ochrany osobných údajov a uzatvorili sme s nimi zmluvu o spracúvaní osobných údajov.
Obchodní partneri sú:
Slovenská Pošta a.s.,

8. KTO MÔŽE MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM?

Na spracúvanie údajov na marketingové účely môžu mať k vašim údajom prístup aj ďalšie subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje ako tzv. sprostredkovatelia, ktorých úlohou je poskytovať služby spoločnosti. Napríklad to môžu byť externé spoločnosti, ktoré spravujú naše systémy alebo iné služby zabezpečujúce riadny chod spoločnosti a spracúvanie osobných údajov na marketingové účely. S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov, na základe čoho sú tiež povinní dodržiavať striktne pravidlá ochrany osobných údajov.

9. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Riadne spracúvanie vašich osobných údajov je pre spoločnosti v Slovenskej republike dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:

Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov
Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje správcu, jeho zástupcu a prípadne aj zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných údajov, oprávnených správcov, zoznam vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

Právo na opravu
Spracúvame vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Zmenili ste, napríklad, adresu bydliska? Prosím, informujte nás o tom a my osobné údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)
V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní vaše osobné údaje na váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože aj naša firma má povinnosť alebo oprávnený záujem ponechať si osobné údaje.

Právo na obmedzenie spracovania
Ak si želáte, aby sa vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely alebo si želáte osobné údaje blokovať.

Právo na prenositeľnosť údajov
Ak si želáte, aby sme poskytli vaše osobné údaje inej spoločnosti, odovzdáme vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky.

Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie
Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami?a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu. Námietku môžete tiež uplatniť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov
S vaším podnetom alebo sťažnostnou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Kde môžete práva uplatniť a sú tieto práva spoplatnené?
Jednotlivé práva môžete uplatniť v spoločnosti, a to telefonicky na linke: 0948 090 881, poslaním e-mailu na adresu: info@elektronickesuciastky.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla našej firmy - PreLovca s.r.o., Komenského 2651-1, 069 01 Snina Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne.

Za aký čas môžete očakávať odpoveď od spoločnosti?
Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, vás budeme informovať.

10. AKO MÔŽETE ODVOLAŤ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená, že ho môžete kedykoľvek odvolať. Nechcete ďalej dostávať ponuky produktov a služieb a našich obchodných partnerov? Je nám to ľúto, ale vaše rozhodnutie úplne rešpektujeme.

Čo má odvolanie súhlasu obsahovať?

 • Kto odvolanie podáva. Uveďte, prosím, vaše meno a priezvisko, adresu bydliska, aby sme vás vedeli identifikovať.
 • Informáciu, že si neželáte, aby sme spracúvali vaše osobné údaje. Ak by ste chceli dostávaťˇ iba vybrané ponuky, uveďte, prosím, o aké ponuky ide, aby sme vám mohli vyhovieť.
 • Váš vlastnoručný podpis.


Akým spôsobom môžem odvolanie poslať?

 • Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely je možné poslať v písomnej podobe, a to preto, aby sme mali o vašom odvolaní riadny záznam. Odvolanie nezabudnite podpísať.
 • Písomným vyhlásením poslaným do sídla firmy.

NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV